Our Topper

Avneet

93.4%

Naveen

70.6%

Parvesh

75.4%

Sahil Rawat

88.4%

Siya

79.4%

Sneha

80%

Ram Kishan

89%

Nistha Rani

86%

Komal

87%

aha laba

2

aha laba

2